1. Administratorem danych wskazanych w zgodzie na przetwarzanie danych osobowych wyrażonej powyżej jest Beststaff Company Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Warszawska 15/2, w Biskupcu (kod pocztowy:11-300), tel.: +48 662 046 715, adres e-mail: biuro@pracodajnia24.pl
  2. Celem zbierania danych jest zamieszczenie danych w serwisie Pracodajnia24 pod adresem internetowym: www.pracodajnia24.pl
  3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udostępnienia Pani/Pana danych w wyżej wymienionym serwisie a co za tym idzie do zaoferowania Pani/Pana usług szerszej grupie osób tj. potencjalnych pracowników.
  5. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe udostępnienie ich w serwisie: www.pracodajnia24.pl
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym została wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych.