REGULAMIN SERWISU PRACODAJNIA24.pl:

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin określa:
  • prawa i obowiązki Usługodawcy oraz Użytkownika , związane ze świadczeniem Usług,
  • zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług.
 2. Usługodawca udostępnia odpłatnie w Serwisach Użytkownikowi Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług. Użytkownik nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały udostępnione w sposób opisany powyżej.
 3. Usługodawca świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem.
 4. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

II. ZAWARCIE UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą skorzystania przez niego z dowolnych Usług oferowanych w ramach Serwisu.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z Użytkownikiem z chwilą prawidłowego wypełnienia przez niego Formularza rejestracyjnego albo dokonania kupna jednej z usług .
 3. Prawidłowe wypełnienie Formularza rejestracyjnego polega na podaniu: (a) loginu (adresu poczty elektronicznej) i hasła lub (b) tylko loginu. Zamiast wypełniania Formularza rejestracyjnego Użytkownik może dokonać Uwierzytelnienia.
 4. Użytkownik wypełniając i wysyłając Formularz rejestracyjny albo dokonując kupna jednej z usług oświadcza, że:
  • podane w nim dane są kompletne, zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
  • jest pełnoletni oraz uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie Usług.
 5. Po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego Formularza dla pracodawców albo dokonanym zakupie, Usługodawca tworzy ogłoszenie o pracę. Na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wysyłany jest mail w celu potwierdzenia złożenia zamówienia. Jeżeli we wskazanym przez Usługodawcę okresie Użytkownik nie dokona potwierdzenia założenia zamówienia, nie będzie miał do niego dostępu i nie będzie mógł korzystać z usług.
 6. Użytkownik akceptuje konieczność posiadania aktualnego, czynnego adresu poczty elektronicznej. Adres ten jest podawany bezpośrednio w Formularzu rejestracyjnym lub uzyskiwany przez Usługodawcę w przypadku dokonania przez użytkownika zakupu usługi. Użytkownik zobowiązany jest do bieżącego monitorowania podanego adresu poczty elektronicznej, a w przypadku jego zmiany, do niezwłocznego powiadomienia o tej informacji usługodawcy.
 7. Adres poczty elektronicznej jest powiązany z usuługami, stanowi konieczną formę identyfikacji Użytkownika wobec Usługodawcy i będzie wykorzystywany do wszelkiej korespondencji pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem związanej ze świadczeniem Usług.
 8. Usługodawca może odmówić wykonania zamówienia, zablokować lub usunąć istniejące ogłoszenie, jeżeli Usługodawca poweźmie uzasadnioną, wiarygodną informację, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 9. Użytkownik uzyskuje dostęp do utworzonego ogłoszenia za pomocą swojego adresu poczty elektronicznej. Zamiast wprowadzania adresu e-mail Użytkownik może skontaktować się telefonicznie.
 10. Umowa zawierana jest na czas określony.
 11. W rozsądnym czasie po zawarciu umowy, jednak przed rozpoczęciem świadczenia Usług, Usługodawca przekazuje Użytkownikowi potwierdzenie zawarcia umowy na trwałym nośniku.

III. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Użytkownik lub Użytkownik niezalogowany i Usługodawca są następujące:
  • połączenie z siecią Internet,
  • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 2. W przypadku Usług dostępnych za pomocą urządzeń mobilnych, warunkiem ich świadczenia jest posiadanie właściwego rodzaju urządzenia mobilnego oraz poprawne zainstalowanie aplikacji mobilnej w pamięci tego urządzenia lub poprawne zainstalowanie przeglądarki internetowej.
 3. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się ze standardowym ryzykiem związanym z wykorzystaniem sieci Internet i rekomenduje Użytkownikom przedsięwzięcie odpowiednich kroków w celu ich zminimalizowania.
 4. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia Usług wybranych przez Użytkownika nie później niż w ciągu 24 godzin od momentu zawarcia umowy o świadczenie Usług. Jeżeli zawarcie umowy o świadczenie Usług z Użytkownikiem nastąpiło w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego dnia roboczego, następującego po dniu ustawowo wolnym od pracy.

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY, UŻYTKOWNIKA I UŻYTKOWNIKA NIEZALOGOWANEGO

 1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisów,
  • wysyłania komunikatów technicznych, prawnych i transakcyjnych związanych z funkcjonowaniem Usług, w sposób wskazany w Załączniku nr 1 do Regulaminu, stanowiącym Wykaz i opis Usług,
  • odmowy świadczenia Usług, jeżeli Użytkownik narusza Regulamin,
  • dowolnej modyfikacji świadczonych Usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisów, poprzez zmianę Regulaminu.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia Usług, usunięcia wszelkich danych Użytkownika oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisami, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
 4. Użytkownik ma możliwość zarządzania Usługami za pośrednictwem Konta, w tym Ustawień (Prywatność) i zmiany podanych przez siebie danych w dowolnym momencie.
 5. W przypadku wystąpienia awarii lub innych zakłóceń w funkcjonowaniu systemów Usługodawcy, uniemożliwiających korzystanie z określonych Usług, funkcjonalności lub ustawień, Usługodawca podejmuje niezwłocznie wszelkie działania zmierzające do naprawienia takiej awarii lub zakłócenia.
 6. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z Usług związanych z publicznym udostępnieniem w Serwisach swojego Wizerunku, na podstawie art. 81 Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Użytkownik wyraża zgodę na jego nieodpłatne utrwalanie, zwielokrotnienie i rozpowszechnienie przez Usługodawcę. Usługodawca oświadcza, że Wizerunek będzie wykorzystywany w celu poprawnej realizacji Usług, lub wykorzystywany będzie w celu identyfikacji Użytkownika, lub w celach promocyjnych, reklamowych i marketingowych Usługodawcy.
 7. Niezależnie od ust. 6 powyżej, w przypadku utrwalenia Wizerunku w ramach Utworu będzie on zwielokrotniany i rozpowszechniany przez Usługodawcę na polach eksploatacji określonych w ust. 7 powyżej.
 8. Użytkownik korzystając z Usług zobowiązani są do powstrzymania się od:
  • podawania nieprawdziwych lub nieaktualnych informacji oraz danych osobowych,
  • publikacji lub przesyłania treści obraźliwych, sprzecznych z prawem lub naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich,
  • wykorzystywania Usług do publikacji reklam towarów i usług oraz wszelkich informacji o charakterze komercyjnym,
  • kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, transmitowania lub wykorzystywania w inny sposób jakichkolwiek utworów i baz danych udostępnianych w Serwisach, za wyjątkiem korzystania z nich w ramach dozwolonego użytku,
  • podejmowania jakichkolwiek działań, które mogą utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Serwisów oraz od korzystania z Serwisów w sposób uciążliwy dla Usługodawcy lub innych Użytkowników lub Użytkowników niezalogowanych,
  • wykorzystywania Usług w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadamiania Usługodawcy o znanych im przypadkach naruszania Regulaminu oraz o bezprawnym charakterze danych, informacji lub działań podejmowanych za pośrednictwem Serwisów. Usługodawca po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmie przewidziane prawem działania, w tym niezwłocznie uniemożliwi dostęp do określonych danych, informacji lub działań.
 10. Niezależnie od postanowień ust. 9 powyżej Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do zasobów Użytkownika zawierających treści niezgodne z Regulaminem, w tym treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy, w razie powzięcia wiarygodnych, uzasadnionych informacji na ten temat.

V. WARUNKI PŁATNOŚCI

 1. Usługi świadczone są przez Usługodawcę odpłatnie.
 2. Usługodawca ma obowiązek uzyskać wyraźną zgodę Użytkownika na każdą ewentualną płatność wykraczającą poza postanowienia pkt V.1 powyżej (tzw. dodatkowa płatność) najpóźniej w chwili wyrażenia przez Użytkownika woli związania się umową o świadczenie takiej Usługi.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Usługodawca oraz Użytkownik zobowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które nie ponoszą odpowiedzialności, w szczególności na skutek działania siły wyższej.
 2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie lub wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze danych wykorzystywanych przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisów i uniemożliwił dostęp do takich danych lub informacji, nie ponosi względem nich odpowiedzialności za powstałą szkodę.
 3. Usługodawca nie ponosi wobec Użytkownika naruszających Regulamin odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia im Usług, w tym na skutek usunięcia usługi.
 4. Usługodawca nie ponosi ponadto odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
  • treści udostępniane przez Użytkownika w wyniku korzystania z Usług, które to treści naruszają prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich,
  • informacje oraz materiały pobrane, zamieszczone w Serwisach lub wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
  • utratę przez Użytkownika danych spowodowaną działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria sprzętu) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich), w tym zawinionymi przez Użytkownika,
  • szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich itp.),
  • podania przez Użytkownika nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych lub informacji,
  • nieprzestrzeganie przez Użytkownika postanowień Regulaminu.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Każdy Użytkownik ma prawo do ochrony jego prywatności przez Usługodawcę.
 2. Zasady dotyczące przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych Użytkowników oraz określa Polityka Prywatności.

VIII. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1. Użytkownik mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących realizacji Usług.
 2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
 4. oznaczenie Użytkownika lub Użytkownika niezalogowanego (imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej),
  • adres Serwisu, którego reklamacja dotyczy,
  • przedmiot reklamacji,
  • okoliczności uzasadniające reklamację.
 5. Reklamacje nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane przez Usługodawcę.
 6. Reklamację (z dopiskiem „Reklamacja”) należy składać:
  • na adres Usługodawcy: Beststaff Company sp. z o.o., ul. Warszawska 15/2, 11-300 Biskupiec,
  • za pośrednictwem dostępnego w Serwisach formularza, lub
  • na adres poczty elektronicznej: biuro@pracodajnia24.pl.
 7. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie najpóźniej 14 dni od ich otrzymania od Użytkownika. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji Usługodawca zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany w reklamacji zgodnie z ust. 3 powyżej.
 8. Reklamacja rozpatrzona zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie podlega dalszemu ani ponownemu rozpatrzeniu.

IX. KONTAKT Z USŁUGODAWCĄ

 1. Użytkownik oraz może kontaktować się z Usługodawcą we wszelkich sprawach związanych z korzystaniem z Serwisu: pisemnie na adres Usługodawcy: Beststaff Company sp. z o.o., ul. Warszawska 15/2, 11-300 Biskupiec, mailowo na adres: biuro@pracodajnia24.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: tel.(+48) 662 046 715.
 2. Opłata dla Użytkownika za połączenie z numerami telefonów wskazanymi w ust. 1 powyżej nie jest wyższa niż opłata za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Użytkownik.

X. ROZWIĄZANIE UMOWY LUB ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Umowa o świadczenie Usług może być rozwiązana przez którąkolwiek ze stron.
 2. Użytkownik może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o świadczenie Usług odstąpić od umowy bez podawania przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać złożone pisemnie na adres Usługodawcy: Beststaff Company sp. z o.o., ul. Warszawska 15/2, 11-300 Biskupiec lub mailowo na adres: biuro@pracodajnia24.pl. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o świadczenie Usług można również złożyć przy wykorzystaniu formularza.
 3. Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w tym usunąć ogłoszenia Użytkownika, w następujących przypadkach:
  • naruszenia przez Użytkownika istotnych postanowień Regulaminu,
  • powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionych, wiarygodnych informacji, że dane ogłoszenia są nieprawdziwe, sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • umieszczania w Serwisie lub w ogłoszeniu przez Użytkownika treści nieprawdziwych, niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, naruszających chronione prawem dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy,
  • wykorzystywania przez Użytkownika Usług niezgodnie ze ich przeznaczeniem,
  • usunięcia przez Użytkownika adresu poczty elektronicznej, który był użyty do założenia zamówienia usług,
  • otrzymywania przez Usługodawcę powtarzających się komunikatów o przepełnieniu skrzynki poczty elektronicznej Użytkownika, uniemożliwiającym dalsze świadczenie Usług.
 4. O rozwiązaniu umowy o świadczenie Usług Usługodawca poinformuje Użytkownika (jeśli istnieje taka techniczna możliwość) najpóźniej w terminie 24 godzin od dnia rozwiązania.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika, w tym usunięcia ogłoszeń Użytkownika, jeżeli zostało ono założone po raz kolejny po usunięciu ogłoszenia przez Usługodawcę, wynikającym z naruszenia Regulaminu.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin obowiązuje bezterminowo. Usługodawca może w każdym czasie z ważnych przyczyn, w tym wskazanych w pkt X ust. 4 Regulaminu, zakończyć świadczenie Usług za pośrednictwem Serwisu, przesyłając o tym informację za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z niżej wskazanych, ważnych przyczyn:
  • jeżeli zmiana Regulaminu jest konieczna ze względu na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa,
  • realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organów administracji,
  • zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa, w tym mających na celu uniemożliwienie korzystania z Serwisu, w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub z Regulaminem,
  • wprowadzenia istotnych zmian w funkcjonowaniu Serwisów oraz którejkolwiek z Usług, w tym związanych z postępem technicznym lub technologicznym, obejmujących zmiany w systemach Usługodawcy.
 3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie przekazana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres udostępniony przez Użytkownika lub poprzez przekazanie jasnej i wyraźnej informacji na stronach Serwisu, w obu przypadkach, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dacie wskazanej w informacji, o której mowa w niniejszym ustępie.
 4. Użytkownikowi i Użytkownikowi niezalogowanemu, który nie akceptuje wprowadzonych w Regulaminie zmian, przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy o świadczenie Usług drogą elektroniczną zgodnie z pkt X ust. 2 Regulaminu.
 5. Regulamin oraz umowy o świadczenie Usług podlegają prawu polskiemu.
 6. Wszelkie spory związane ze świadczeniem Usług zgodnie z Regulaminem będzie rozstrzygał polski sąd powszechny.
 7. Niezależnie od postanowień Regulaminu istnieje możliwości skorzystania przez Użytkownika i Użytkownika niezalogowanego z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Właściwe procedury w tym zakresie dostępne są m.in. w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz na stronie www.uokik.gov.pl.
 8. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 9. Załączniki stanowią integralną część Regulaminu.

 

Wszystkie prawa zastrzeżone.©2020 Beststaff Company Sp. z o.o.