Doradztwo zawodowe to forma świadczenie pomocy w dokonywaniu kolejnych decyzji wyboru zawodu lub pracy w formie indywidualnej porady zawodowej, poprzez analizę pola problemowego jednostki i udzielenie jej informacji zawodowych, podawanie wskazówek, sugestii oraz instrukcji.
 
W związku z ostatnio obserwowanymi dynamicznymi zmianami na globalnym rynku pracy, coraz częściej poradnictwo zawodowe nie tylko w Polsce, ale i w innych krajach, jest oparte na założeniu, iż planowanie i rozwój kariery zawodowej jest procesem długotrwałym. Powinien się on bowiem zaczynać we wczesnym dzieciństwie i trwać przez całe życie. Proces ten jest złożony, wymaga rozwagi w podejmowaniu decyzji oraz odpowiednich informacji niezbędnych do dokonania właściwych wyborów. Wymaga zatem wsparcia odpowiednio przygotowanych specjalistów, czyli doradców zawodowych.
 
Zadaniem doradcy zawodowego jest więc towarzyszenie swojemu klientowi w kluczowych momentach tego procesu oraz pomaganie mu w zdobywaniu istotnych informacji zarówno o sobie samym, jak i o możliwościach edukacyjnych oraz o sytuacji (i prognozach) na rynku pracy.
 
W Polsce świadczenie usług z zakresu poradnictwa zawodowego regulują przepisy prawa stanowionego przez dwa resorty: Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pierwszy z nich prowadzi działalność na rzecz dzieci i młodzieży uczącej się, a drugi – dorosłych i młodzieży pracującej. Jednostkami operacyjnymi oraz wykonawczymi są: poradnie psychologiczno-pedagogiczne, centra doradztwa zawodowego i kształcenia ustawicznego oraz powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy.
 
Ważnym elementem doradztwa zawodowego jest zatem przekazywanie informacji młodym ludziom i ich rodzicom o aktualnie obowiązującym systemie oświaty (poniżej zamieszczony został schemat polskiego szkolnictwa) oraz osobom dorosłym o alternatywnych możliwościach podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych.